آزمون آشنایی با صلاحیت های کوچینگ

 آشنایی و درک عمیق از صلاحیت های کوچینگ یکی از مهم ترین زیر ساختهای ارائه خدمات حرفه ای توسط هر کوچ است. اما بدون شک به خاطر سپاری این موارد نیاز به تمرین و  ممارست دارد .

تیم هفته کوچینگ ایران با شناسایی این نیاز در نظر دارد تا با ابزار زیر بتواند این چالش را مرتفع کند. شما میتوانید پس از مطالعه فایل ترجمه شده صلاحیت ها (ویرایش 2019) بارها و بارها این آزمون را تکرار کنید و هر بار دانش خود را محک بزنید تا به اندازه کافی همه صلاحیت ها را به خاطر بسپارید. 

/63
127

صلاحیت های کوچینگ

لطفا متن صلاحیت را مطالعه کرده و عنوان و شماره صلاحیت اصلی مرتبط را انتخاب کنید!

1 / 63

Seeks to understand the client within their context which may include their identity, environment, experiences, values and beliefs

به دنبال درک مراجع در چارچوب و بستری که مربوط به اوست می باشد که ممکن است شامل؛ هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای او باشد.

2 / 63

.Coach demonstrates personal integrity and honesty in interactions with clients, sponsors and relevant stakeholders

کوچ صداقت و روراستی (تمامیت) را در تعامل با کلاینتها، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه نشان میدهد.

3 / 63

Coach partners with the client to determine client-coach compatibility

کوچ با مشارکت و همکاری کلاینت مشخص میکند که سازگاری در رابطه کوچ و کالینت به چه معناست.

4 / 63

. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what is being communicated

کلمات، لحن صدا و زبان بدن مراجع را یکپارچه میکند تا معنای کامل آنچه که در حال برقراری ارتباط است را مشخص کند. گفته های مراجع را در کنار لحن صدا و زبان بدن وی قرار میدهد تا معنای کامل حرفهای وی را بفهمد.

5 / 63

Continues coaching in the direction of the client’s desired outcome unless the client indicates otherwise

در راستای نتیجه  موردنظر مراجع، مسیر جلسه را مشخص میکند. مگر اینکه مراجع نظر دیگری داشته باشد

6 / 63

Supports the client in identifying potential results or learning from identified action steps

از کلاینت در شناسایی نتایج بالقوه یا یادگیری از مراحل اقدام شناسایی شده، پشتیبانی میکند.

7 / 63

Demonstrates respect for the client’s identity, perceptions, style and language and adapts one’s coaching to the client

به هویت، ادراکات(نگرشها و برداشت ها) و سبک و زبان مراجع احترام میگذارد و آنها را به رسمیت می شناسد و نوع کوچینگ خود را با نحوی یادگیری و بودنِ مراجع تطبیق میدهد.

8 / 63

Shows support, empathy and concern for the client

حمایت، همدلی و توجه و اهمیت داشتن خود را نسبت به مراجع نشان می دهد.

9 / 63

Coach partners with the client to define what the client believes they need to address or resolve to achieve what they want to accomplish in the session

کوچ با همکاری و مشارکت کالینت مشخص میکند که به باور خودِ مراجع لازم است چه مسائل و موضوعاتی حل شود تا آنها به خواسته های خودشان از جلسات برسند.

10 / 63

Invites the client to generate ideas about how they can move forward and what they are willing or able to do

کلاینت را دعوت می کند به کاوش و ایده پردازی در مورد اینکه چگونه میتوانند رو به جلو حرکت کنند و یا در مورد آنچه که کلاینت مایل یا قادر به انجام آنها میباشد.

11 / 63

Coach develops an ongoing reflective practice to enhance one’s coaching

کوچ برای پیشرفت در زمینه کوچینگ تمرین و تأمل مداوم را در خود پرورش می دهد

12 / 63

Works with the client to integrate new awareness, insight or learning into their worldview and behaviors

با کلاینت کار میکند تا او بتواند آگاهی، بینش یا یادگیری جدید را به جهان بینی و رفتارهای خود اضافه کند.

13 / 63

Partners with the client to manage the time and focus of the session

با مشارکت خود کالینت زمان و تمرکز جلسه را مشخص میکند

14 / 63

Notices what is working to enhance client progress

توجه میکند چه چیزی در جهت افزایش پیشرفت کلاینت کار میکند.

15 / 63

Acknowledges and supports client autonomy in the design of goals, actions and methods of accountability

خودمختاری کلاینت را در طراحی اهداف، اقدامات و روشهای پاسخگویی به رسمیت می شناسد و از آن حمایت میکند.

16 / 63

Coach uses awareness of self and one’s intuition to benefit clients

کوچ با استفاده از شهود و آگاهیش نسبت به خود، به کلاینتها کمک می کند.

17 / 63

Partners with the client to close the session

برای پایان دادن به جلسه با کلاینت مشارکت میکند.

18 / 63

Coach reaches agreement about the guidelines and specific parameters of the coaching relationship such as logistics, fees, scheduling, duration, termination, confidentiality and inclusion of other

مورد دستورالعملها و پارامترهای خاص در رابطه  کوچینگی مانند تدارکات، هزینه ها، برنامه ریزی، مدت زمان، خاتمه، محرمانه بودن و دخیل کردن سایرین به توافق میرسد

19 / 63

Coach mentally and emotionally prepares for sessions

از نظر ذهنی و هیجانی برای جلسات آماده می شود

20 / 63

Demonstrates curiosity during the coaching process

در طول فرایند کوچینگ کنجکاوی خود را نشان میدهد

21 / 63

Invites the client to share more about their experience in the moment

کلاینت را دعوت میکند تا هرچه بیشتر تجربیات خود را به اشتراک بگذارد.

22 / 63

Shares observations, insights and feelings, without attachment, that have the potential to create new learning for the client

مشاهدات، دیدگاهها و احساسات را بدون تعصب به درست بودن و یا تعلق به اشتراک میگذارد تا پتانسیل ایجاد یادگیری جدید را برای کلاینت فراهم کند.

23 / 63

Coach engages in ongoing learning and development as a coach

به عنوان کوچ در پی یادگیری و توسعه مداوم است.

24 / 63

Coach reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders

کوچ در مورد اینکه چه چیزی را در رابطه مناسب است و چه چیزی مناسب نیست، چه چیزی ارائه میشود و چه چیزی ارائه نمی شود و مسولیتهای کالینت و ذینفعان مربوطه، به توافق میرسد

25 / 63

Adjusts the coaching approach in response to the client’s needs

رویکرد کوچینگی را متناسب با نیازهای کلاینت تعدیل می کند

26 / 63

Coach maintains confidentiality with client information per stakeholder agreements and pertinent laws

کوچ محرمانگی اطلاعات مراجعان نسبت به توافقات ذینفعان را براساس قوانین مشخص شده رعایت میکند.

27 / 63

. Considers the client’s context, identity, environment, experiences, values and beliefs to enhance understanding of what the client is communicating

بستر، هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا درک آنچه را که مراجع  میگوید و یا میخواهد انتقال دهد را افزایش دهد.

28 / 63

Demonstrates openness and transparency as a way to display vulnerability and build trust with the client

گشوده بودن و شفافیت را به عنوان راهی برای ابراز کردن آسیبپذیری و ایجاد اعتماد با مراجع نشان میدهد

29 / 63

Coach explains what coaching is and is not and describes the process to the client and relevant stakeholders

کوچ توضیح می دهد که کوچینگ چه هست و چه نیست و فرایند را برای کلاینت و ذینفعان مربوطه روشن می سازد

30 / 63

Challenges the client as a way to evoke awareness or insight

کلاینت را در مسیر راهی جهت برانگیختن آگاهی یا بینش به چالش می کشد.

31 / 63

Manages one’s emotions to stay present with the client

احساسات فردی و هیجانات خود را برای حضور در کنار مراجع مدیریت میکند.

32 / 63

Considers client experience when deciding what might be most useful

هنگام تصمیمگیری و انتخاب مؤثرترین گزینه، تجربه مراجع را درنظر می گیرد.

33 / 63

Coach partners with the client to identify or reconfirm what they want to accomplish in the session

کوچ با کالینت در ارتباط با مشخص کردن و شفاف کردن خروجی جلسات مشارکت کرده و آنچه را که میخواهند در جلسهی کوچینگ انجام دهند را مشخص و شفاف کرده و یا دوباره با ایشان به توافق میرسد و تأییدیه
میگیرد.

34 / 63

Is comfortable working in a space of not knowing

کار در فضای سرشار از مجهو لات و ندانسته ها برای وی آسان است

35 / 63

Helps the client identify factors that influence current and future patterns of behavior, thinking or emotion

به کلاینت کمک میکند تا عواملی را که بر الگوهای رفتاری، تفکر یا احساسات و هیجانات فعلی و آینده او  تأثیرگذارند را شناسایی کند

36 / 63

Asks questions that help the client explore beyond current thinking

سوالاتی میپرسد که به مراجع کمک میکند تا فراتر از تفکر فعلی خود را کشف کند

37 / 63

Acknowledges and respects the client’s unique talents, insights and work in the coaching process

استعدادها، بینشها، کنشها و کار منحصر به فرد مراجع در فرایند کوچینگ را به رسمیت میشناسد و به آنها احترام میگذارد.

38 / 63

Coach is sensitive to clients’ identity, environment, experiences, values and beliefs.

کوچ نسبت به هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای کالینتها توجه و حساسیت ابراز میدارد

39 / 63

Coach refers clients to other support professionals, as appropriate

کوچ درصورت لزوم، کالینت را به سایر متخصصانِ پشتیبانی، ارجاع میدهد.

40 / 63

Coach seeks help from outside sources when necessary

در صورت لزوم از منابع بیرونی کمک می گیرد.

41 / 63

Asks questions about the client, such as their way of thinking, values, needs, wants and beliefs

پرسشهایی دربارهی کلاینت مانند طرز فکر، ارزشها، نیازها، خواسته ها و باورهای او مطح می کند.

42 / 63

Coach uses language appropriate and respectful to clients, sponsors and relevant stakeholders

کوچ از زبان مناسب و محترمانه برای کالینتها، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه استفاده می کند.

43 / 63

Partners with the client to design goals, actions and accountability measures that integrate and expand new learning

در طراحی اهداف، اقدامات و معیارهایی برای پاسخگویی و مسولیت پذیری که یادگیری جدید را تکمیل و گسترش میدهد،(آموخته های جدید را به کار گیرد و پرورش دهد) با کلاینت مشارکت میکند.

44 / 63

Notices trends in the client’s behaviors and emotions across sessions to discern themes and patterns

به روند هیجانی و رفتاری مراجع در طول جلسات توجه می کند تا مضمونها و الگوها را تشخیص داده و درک کند.

45 / 63

Celebrates the client’s progress and successes

یشرفت و موفقیت کلاینت را تحسین میکند.

46 / 63

Invites the client to consider how to move forward, including resources, support and potential barriers

کلاینت را دعوت میکند تا چگونگی حرکت رو به جلو، ازجمله؛ منابع، پشتیبانیها و موانع احتمالی را شناسایی کرده و درنظر بگیرد.

47 / 63

Coach maintains the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions

کوچ تمایز بین کوچینگ، مشاوره، رواندرمانی و سایر حرفههای حمایتی را میداند و رعایت می کند

48 / 63

Coach partners with the client and relevant stakeholders to establish an overall coaching plan and goals

کوچ با همکاری و مشارکت مراجع و ذینفعان مرتبط، طرح و اهداف کلی کوچینگ را تدوین میکند.

49 / 63

. Reflects or summarizes what the client communicated to ensure clarity and understanding

آنچه را که مراجع می گوید را برای اطمینان از وضوح و درک منعکس میکند و یا خلاصه آن را تکرار میکند.

50 / 63

Coach remains aware of and open to the influence of context and culture on self and others

کوچ از تأثیر بستر و فرهنگ بر خود و دیگران آگاه است و در برابر آن گشوده است.

51 / 63

Partners with the client to summarize learning and insight within or between sessions

با کالینت مشارکت میکند تا یادگیری و بینشی که در جلسات یا بین جلسات به دست میآورد را خلاصه گویی کند.

52 / 63

Acknowledges and supports the client’s expression of feelings, perceptions, concerns, beliefs and suggestions

به مراجع در بیان احساسات، ادراکات و دیدگاهها، نگرانی ها، باورها و پیشنهادات کمک میکند و آنها را به رسمیت می شناسد از آنها حمایت می کند.

53 / 63

Remains focused, observant, empathetic and responsive to the client

متمرکز، مراقب، همدل و پاسخگو به مراجع باقی میماند.

54 / 63

. Notices, acknowledges and explores the client’s emotions, energy shifts, non-verbal cues or other behaviors

به هیجانات، تغییرات انرژی، نشانه های غیرکلامی یا سایر رفتارهای مراجع را توجه میکند، و آنها را به رسمیت شناخته و واکاوی میکند.

55 / 63

Supports the client in reframing perspectives

از کالینت در قالببندی مجدد دیدگاهها پشتیبانی میکند. (به مراجع کمک میکند تا دیدگاههای خود را از نو چارچوببندی کند.)

56 / 63

Creates or allows space for silence, pause or reflection

فضایی برای سکوت، وقفه و تأمل خلق یا فراهم می کند.

57 / 63

Coach abides by the ICF Code of Ethics and upholds the Core Values

از منشور اخلاقی ICF پیروی میکند و از ارزشهای اصلی آن حمایت می کند.

58 / 63

Coach acknowledges that clients are responsible for their own choices

کوچ اذعان میدارد که کلاینت مسول انتخابهای خود می باشد و آن را به رسمیت می شناسد.

59 / 63

Recognizes and inquires when there is more to what the client is communicating

تشخیص میدهد و پرس و جو می کند که چه زمانی چیزی بیشتر از آنچه مراجع در این ارتباط کوچینگی میگوید، وجود دارد و از مراجع پرسشهای بیشتری می پرسد

60 / 63

Coach develops and maintains the ability to regulate one’s emotions

کوچ توانایی تعدیل و تنظیم هیجانات خود را توسعه داده و آنرا حفظ می کند.

61 / 63

Demonstrates confidence in working with strong client emotions during the coaching process

اعتماد به نفس خود را به هنگام کار در رابطه با هیجانات قوی کلاینت در طول فرایند کوچینگ نشان می دهد

62 / 63

Partners with the client to end the coaching relationship in a way that honors the experience

مشارکت با مراجع برای پایان دادن به جلسه به طوریکه پایان دادن به جلسه به شکلی کاملا محترمانه و به آرامی و با توجه به تجربیات به دست آمده از جلسه باشد.

63 / 63

Coach partners with the client to define or reconfirm measures of success for what the client wants to accomplish in the coaching engagement or individual session

کوچ با مشارکت و همکاری خودِ مراجع معیارهای موفقیت را برای حصول خواسته های مراجع در کل جلسات کوچینگ یا در هر جلسه تعیین میکند.

امتیاز شما

0%