خلاصه رویداد : روش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ!

اﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﻪ “اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ”

29 شهریور 1402

(فایل تصویری این رویداد در این لینک موجود است)

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻓـﺮﺻﺘﯽ ارزشمند در اختیار انسان امروز است که میتواند فارغ از جغرافیا، دین، فرهنگ و اعتقادات و … با تجربه آن تغییر و تحول و گام برداشتن به سمت اهدافش را بر پایه توانمندی های خود بیافریند و مسیر بی پایان توسعه فردی و شکوفایی را در نوردد.

در ﺟــﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧــﻬﻢ ﺷﻬــﺮﯾﻮرﻣﺎه “ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﯿﺘﺎپ” از ﻧﮕﺎه ﮐﻮچﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﻪ ﺑــﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب، اﻧﺘﻈﺎرات، ﭘــﺮﺳــﺶﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻮچﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .

از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮان ﺑـﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﻋـﻼﻗـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬـﺘﺮ اﺳـﺖ ﺳـﻪ وﺟـﻪ را در ﻧـﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ وﺟــﻮه و ﺑﺎ ﺗﲈﻣﯿﺖ در اﯾﻔﺎی ﻣــﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧــﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﻓــﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را ﺑﺎ ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .

 

 1.اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮدی

ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﻋـﻼﻗـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﻗـﺪم ﻧﻬﺎدن در دﻧﯿﺎی ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻗـﺒﻞ از ﻫـﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻬـﺘﺮ اﺳـﺖ در ﺻـﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت در ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ :

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟

 • از آﮐﺎدﻣﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارد؟
 • ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮچ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ؟
 • ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪای دارد؟
 • از داﻧﺶ و ﻣﺪرک ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ :

 • دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .
 • در ﺟﺎﯾﮕﺎه “ﻣﺮاﺟﻊ” ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .
 • ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻓﻠﺴﻔﻪ، خودشناسی، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣـﺆﺳﺴﺎت آﻣـﻮزﺷﯽ ﻣـﻌﺘﺒﺮ و رﺳﻤﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣـﻮزش ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻋـﺮﺻـﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ دارﻧـﺪ ﭘﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﮔـﺬاﺷـﺘﻪ و از آﻣـﻮزشﻫﺎی اﻓـﺮادی ﮐﻪ در ﺧـﺼﻮص ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ادﻋﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧـﺪارﻧـﺪ ﺗﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑﺎن دوری ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎدهای از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲ . ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

 • ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﯿﺶ روی داﻧﺶﭘﺬﯾﺮان و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺷﻔﺎف ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 • در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻠﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﻓﺎدار و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻣﻮزش ﺑﲈﻧﻨﺪ.
 • ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻫـﻢﺳـﻄﺢ، ﻣـﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺗـﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣـﻨﻈﻢ و ﺑﺴـﺘﺮ آﻣـﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺳـﺒﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 • زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮای دوره را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
 • ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
 • از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ درﺑﺎر ه ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﲈﻋﯽ آن ﺟﺪًا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
 • ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را از ﺣﯿﺚ ﺳﻄﺢ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻨد.

3. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ

 • دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • اﻣﮑﺎن اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ و اﺳﺎﺗﯿﺪ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت روزآﻣﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﺴﯿﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﻔﯽ را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﲈﯾﻨﺪ.

 

📣 پشتیبانی

👥 گروه تلگرامی کوچ های ایران

🌏 https://irancoachingweek.com/

2 پاسخ

 1. خیلی از تلاش شما برای انتقال این آگاهی ارزشمند ممنون و سپاسگزار هستم.
  موضوعات برای من شفاف و هدفمند شد .
  این مقاله و رویداد می تواند ملاک ارزیابی ارزشمندی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفته کوچینگ

ایران، همگام با سایر کشورها هفته بین‌المللی کوچینگ سال ۲۰۲۳ را برای جشن گرفتن قدرت و تأثیر کوچینگ حرفه‌ای برگزار کرد.

در بطن رویداد امسال کوشیدیم تا با تعهد و بدون تعصب، روی توانمندی های خود تمرکز کنیم و به یاد داشته باشیم همه ما این قدرت را داریم که قابلیت‌هایمان را در زندگی شخصی و حرفه‌ای، به حداکثر برسانیم.

شبکه های اجتماعی ما: