Search
Close this search box.

مقاله علمی منتخبICW – کوچینگ و فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت کرونا

بررسی اثر بخشی آموزش کوچینگ بر بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت‌دهنده کرونا

نویسنده مقاله : حمیده دهقانی- کوچ حرفه ایACTP ، عضوICF-کوچ سلامتhealth coach

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير آموزش کوچینگ بر بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش بیماران مبتلا به کرونا است. چارچوب نظري تحقيق ملهم از مدل سه عاملی مسلاچ و رویکرد ریف به بهزیستی روانشناختی بود. روش تحقيق در اين پژوهش نیمه آزمایشی و ابزار جمع آوري داده‌ها نيز پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف بود. اعتبار ابزار با روش صوري و پايايي آن با آلفاي کرونباخ محرز گرديد. حجم نمونه آماری پژوهش ، 30 نفر از پرستاران بودند که به صورت هدفمند از جامعه آماری (بیمارستان شهر یزد پذیرنده بیماران کرونایی) گزینش شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) به شیوه تصادفی جایگزین شدند. از آمار توصیفی برای محاسبة میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شد و از آمار استنباطی، به منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده گردید. قبل از آزمودن فرضیه‌ها، مفروضة همگنی واریانس‌ها از طریق آزمون لوین در تمام متغیرهای دو گروه بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش کوچینگ بر بهزیستی روانشناختی پرستاران اثربخش است (P<0.05)  همچنین آموزش کوچینگ بر فرسودگی شغلی پرستاران اثربخش است (P<0.05).

واژگان کليدي: آموزش کوچینگ، فرسودگی شغلی، بهزیستی روانشناختی، پرستاران، کووید 19

لینک دانلود متن کامل مقاله:

Iran-Coaching-Week-Article

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفته کوچینگ

ایران، همگام با سایر کشورها هفته بین‌المللی کوچینگ سال ۲۰۲۳ را برای جشن گرفتن قدرت و تأثیر کوچینگ حرفه‌ای برگزار کرد.

در بطن رویداد امسال کوشیدیم تا با تعهد و بدون تعصب، روی توانمندی های خود تمرکز کنیم و به یاد داشته باشیم همه ما این قدرت را داریم که قابلیت‌هایمان را در زندگی شخصی و حرفه‌ای، به حداکثر برسانیم.

شبکه های اجتماعی ما: