Search
Close this search box.

کوچینگ سازمانی(Organizational Coaching)

✨کوچینگ سازمانی نوعی خدمت است که در آن فرآیند کوچینگ برای مدیران و یا تیم یک سازمان با رویکرد بهبود یا رشد آن اجرا میشود. 🔸این نوع کوچینگ بسته به جایگاه کوچ که فردی از درون یا خارج از سازمان باشد به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم میشود. 🔸کوچینگ سازمانی بر پویایی تیم […]