چهار رویکرد مهم انجمن ICI :

۱- بسط و توسعه دانش کوچینگ و NLP با برگزاری دوره های ترویجی و آموزشی جهت اشاعه این دانش ۲- تولید، تدوین، ترجمه و انتشار استانداردهای جدید جهت توسعه و ارتقاء سطح کوچینگ و NLP با رویکرد بین المللی ۳- ارتقاء سطح دانش و تخصص مدرسین فعال در حوزه کوچینگ و NLP ۴- ایجاد انجمن صنفی […]