کوچینگ مسیر شغلی (Career coaching)

✨با توجه به جهانی شدن ارتباطات، تنوع مشاغل و خواستگاه های متفاوت نیاز به درآمد، یافتن شغل و خلق مسیر شغلی کارآمد، فرایند پیچیده ایی شده است. متفاوت بودن موارد مطلوب مورد نظر اشخاص برای انتخاب شغل و ارتقا در آن با وجود توانمندی‌های منحصر به فرد هرانسان، نیاز به حضور کوچ در این‌مسیر را […]