وبینار های هفته کوچینگ ایران ۱۴۰۳ 💎  موضوع : اعتبارنامه، کار را راحت میکندCredential Made Easy 👤 مدرس: فیلیپ دکلرک، منتور، سوپروایزور و مستر کوچPhilippe R. Declercq, MCC 🗓  ۲۶ اردیبهشت  ۱۴۰۳⏰  ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ (به وقت تهران) 👤 میزبان : حامی طاهری، منتور و کوچ سلامت و نیک زیستی  🔵 لینک ثبت نام رایگان در […]

وبینار های هفته کوچینگ ایران ۱۴۰۳

💎  موضوع : بازی با قدرت استعارهPlaying with the Power of Metaphors 👤 مدرس: لیسا دهارت، مسترکوچLyssa deHartLICSW, MCC, BCC 🗓  ۲۶ اردیبهشت  ۱۴۰۳⏰  ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰ (به وقت تهران) 👤 میزبان : حامی طاهری، کوچ سلامت و نیک زیستی 🔗  لینک ثبت نام در وبینار ها 🛠  پشتیبانی 🔗 لینک کانال ها و فرم […]

  وبینار های هفته کوچینگ ایران ۱۴۰۳

💎  موضوع : غنی سازی سفر کوچینگ شما با کوچینگ جهانیEnriching Your Coaching Journey With Global Coaching 👤 مدرس: پروفسور فیلیپ روزینسکی، اولین مستر کوچ تایید صلاحیت شده در اروپاProf. Philippe RosinskiICF MCC 🗓  ۲۷ اردیبهشت  ۱۴۰۳⏰  ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (به وقت تهران) 👤 میزبان : النا آقاسی، کوچ توسعه فردی و سازمانی 🔗  لینک […]