Search
Close this search box.

فرهنگ کوچینگ در سازمان از نگاه جاناتان پاسمور

🌟فرهنگ کوچینگ در سازمان یعنی افراد از رویکرد کوچینگ با یکدیگر در تمام سطوح سازمان و هم فراتر از آن در روابط با ذینفعان خارجی استفاده می کنند تا پتانسیل هر فرد را به حداکثر برسانند و عملکرد بالاتری در سازمانی ایجاد کنند.جاناتان پاسموراستاد کوچینگ و تغییر رفتار 🌟Coaching culture in the organization means that […]