تیموتی گالوی :  موانع درونی سدی در برابر موفقیت و شکوفایی هستند و افراد به اشتباه به موانع بیرونی می پردازند.

✨ معمولاً از تیموتی گالوی به عنوان یکی از بنیانگذاران کوچینگ یاد می شود. گالوی با کتاب خود به نام بازی درونی تنیس،  بینش جدیدی را در مورد کوچینگ ایجاد نمود. امروزه کوچ ها و مربیان حرفه‌ای از طریق تحریک گفتگوهای ذهنی افراد و هدایت نجواهای درونی سعی می کنند به آنها کمک کنند. در […]