آزمون آشنایی با صلاحیت های کوچینگ
و دریافت کد تخفیف عضویت در باشگاه میتاپ

تیم میتاپ به مناسبت هفته کوچینگ ایران در صدد است به میزان موفقیت شما در این آزمون تخفیف عضویت تقدیم کوچ های عزیز کند.

لطفا به 10 سوال زیر پاسخ دهید و تصویر صفحه را برای پشتیبانی ارسال کنید تا تخفیف شما برای عضویت در باشگاه فصل چهارم لحاظ شود.

به امید دیدار

/10
116

باشگاه میتاپ – صلاحیت های کوچینگ

لطفا متن صلاحیت را مطالعه کرده و عنوان و شماره صلاحیت اصلی مرتبط را انتخاب کنید!

1 / 10

Coach develops an ongoing reflective practice to enhance one’s coaching

کوچ برای پیشرفت در زمینه کوچینگ تمرین و تأمل مداوم را در خود پرورش می دهد

2 / 10

Coach partners with the client to determine client-coach compatibility

کوچ با مشارکت و همکاری کلاینت مشخص میکند که سازگاری در رابطه کوچ و کالینت به چه معناست.

3 / 10

Coach partners with the client to identify or reconfirm what they want to accomplish in the session

کوچ با کالینت در ارتباط با مشخص کردن و شفاف کردن خروجی جلسات مشارکت کرده و آنچه را که میخواهند در جلسهی کوچینگ انجام دهند را مشخص و شفاف کرده و یا دوباره با ایشان به توافق میرسد و تأییدیه
میگیرد.

4 / 10

Challenges the client as a way to evoke awareness or insight

کلاینت را در مسیر راهی جهت برانگیختن آگاهی یا بینش به چالش می کشد.

5 / 10

Partners with the client to close the session

برای پایان دادن به جلسه با کلاینت مشارکت میکند.

6 / 10

Coach reaches agreement about the guidelines and specific parameters of the coaching relationship such as logistics, fees, scheduling, duration, termination, confidentiality and inclusion of other

مورد دستورالعملها و پارامترهای خاص در رابطه  کوچینگی مانند تدارکات، هزینه ها، برنامه ریزی، مدت زمان، خاتمه، محرمانه بودن و دخیل کردن سایرین به توافق میرسد

7 / 10

Coach maintains the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions

کوچ تمایز بین کوچینگ، مشاوره، رواندرمانی و سایر حرفههای حمایتی را میداند و رعایت می کند

8 / 10

Coach reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders

کوچ در مورد اینکه چه چیزی را در رابطه مناسب است و چه چیزی مناسب نیست، چه چیزی ارائه میشود و چه چیزی ارائه نمی شود و مسولیتهای کالینت و ذینفعان مربوطه، به توافق میرسد

9 / 10

Continues coaching in the direction of the client’s desired outcome unless the client indicates otherwise

در راستای نتیجه  موردنظر مراجع، مسیر جلسه را مشخص میکند. مگر اینکه مراجع نظر دیگری داشته باشد

10 / 10

Invites the client to share more about their experience in the moment

کلاینت را دعوت میکند تا هرچه بیشتر تجربیات خود را به اشتراک بگذارد.

Your score is

0%